foto vervolg pagina

ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN FITREX B.V.

De algemene voorwaarden van Fitrex B.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 17124080, zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam

Artikel 1. DEFINITIES
"Fitrex": Fitrex B.V. ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 17124080
"Opdrachtgever": de contractuele wederpartij van Fitrex en/of de taxateur al dan niet door tussenkomst van de intermediair.
"Intermediair": De natuurlijke persoon of rechtspersoon welke bij Fitrex is aangesloten
"Tarief": De met de opdrachtgever overeengekomen beloning inclusief bijkomende kosten en BTW voor de door de Taxateur verrichte werkzaamheden.
"Opdracht tot taxatie ": De overeenkomst waarbij de Taxateur zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verzorgen van een taxatierapport of soortgelijke producten en de opdrachtgever zich verplicht hiervoor het verschuldigde Tarief te voldoen.
"Opdrachtvoorwaarden": een op de European Valuation Standards gebaseerd document waarin de algemene afspraken die gelden voor een specifieke Opdracht tot taxatie zijn vastgelegd.
"Taxateur": De plaatselijk bekende persoon of rechtspersoon die door Fitrex wordt ingeschakeld om de Opdracht tot taxatie uit te voeren.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fitrex en op door Fitrex gesloten overeenkomsten inzake het verrichten van taxaties of soortgelijke producten. Algemene voorwaarden van (potentiële) opdrachtgevers van Fitrex zijn niet toepasselijk- ook niet naast de onderhevige algemene voorwaarden- en mogelijke toepasselijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden Fitrex slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Fitrex zijn overeengekomen; behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Schriftelijke offertes van Fitrex zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is bepaald. Wanneer Fitrex een opdracht van Opdrachtgever ontvangt, al dan niet via de Intermediair en al dan niet via elektronische wijze, komt een overeenkomst eerst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van Fitrex of doordat zij een aanvang maakt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 4. MACHTIGING
Op het moment dat Opdrachtgever aan Fitrex de opdracht verstrekt tot het laten uitvoeren van een opdracht tot taxatie machtigt de opdrachtgever Fitrex om uit haar naam de Opdracht tot taxatie met de Taxateur te sluiten met inachtneming van de voorwaarden zoals overeengekomen in de machtiging.

Artikel 5. MEDEDELING CESSIE
Fitrex verzorgt als onderdeel van haar service het facturatieproces voor de Taxateur. Indien Fitrex de Taxateur een Opdracht tot taxatie verstrekt verzorgt Fitrex het facturatieproces. In het kader van dit facturatieproces draagt Taxateur zijn vordering op Opdrachtgever uit hoofde van hetgeen is overeengekomen als Tarief over aan Fitrex of verstrekt Taxateur aan Fitrex de privatieve last om uit naam van de Taxateur de factuur op te maken, te verzenden en het factuurbedrag te incasseren. In beide gevallen kan Opdrachtgever alleen bevrijdend betalen door het Tarief aan op het door Fitrex aangegeven bankrekeningnummer te voldoen. Dit betreft een derhalve een mededeling als bedoeld in artikel 3:94 lid 1 BW.

Artikel 6. DIRECTE NAKOMING EN HERROEPINGSRECHT
De opdrachtgever stemt er in de machtiging uitdrukkelijk en voorafgaand mee in dat Fitrex en/of de Taxateur direct start met de nakoming van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk en voorafgaand in de machtiging afstand te doen van zijn recht op ontbinding zodra Fitrex of de Taxateur de overeenkomst is nagekomen. Indien de overeenkomst niet of niet volledig is nagekomen kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten. Opdrachtgever dient hiertoe een email te sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met in het subject "ontbinding overeenkomst" en onder vermelding van naam, adres, adresgegevens van het te taxeren object. Indien de overeenkomst niet volledig is nagekomen is Opdrachtgever aan Fitrex een bedrag verschuldigd evenredig aan dat gedeelte van de overeenkomst wat reeds is nagekomen. Fitrex onderkent 3 fasen en het bijbehorende maximale percentage wat Fitrex in rekening kan brengen;
fase 1: na machtiging door Opdrachtgever, 25%
fase 2: binnen 1 uur voor opname van het object, 75%
fase 3: meer dan 4 uur na opname van het object, 100%
Indien en voor zover in andere toepasselijke voorwaarden een afwijkende annuleringsregeling is opgenomen prevaleert deze annuleringsregeling.

Artikel 7. KOSTEN
Tenzij schriftelijk of mondeling anders overeengekomen bedraagt het verschuldigde Tarief het bedrag zoals is opgenomen in de door opdrachtgever afgegeven machtiging en Opdrachtvoorwaarden. Het Tarief wordt in rekening gebracht per afzonderlijke onroerende zaak. Vormen de afzonderlijke onroerende zaken echter een complex of kunnen zij daarmee worden gelijkgesteld, gezien de ligging ten opzichte van elkaar, dan worden zij voor het Tarief toch beschouwd als afzonderlijke onroerende zaak.

Artikel 8. BETALING
Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling bij aflevering van het taxatierapport te verlangen, indien Fitrex daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 14 dagen na datum van de betreffende factuur of een tot betaling strekkend schrijven.
Bij niet tijdige betaling raakt opdrachtgever, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente van 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Fitrex mag voorts, voor zover zij haar werkzaamheden nog niet heeft verricht, de uitvoering daarvan opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen of de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.
Alle kosten, die voor Fitrex verbonden zijn aan de inning van hetgeen Opdrachtgever aan Fitrex verschuldigd is komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de te incasseren hoofdsom met een minimum van € 40,00.

Artikel 9. UITVOERINGSWIJZE
Fitrex verstrekt de opdracht tot taxatie aan een ter plaatse bekende Taxateur. De verantwoordelijkheid voor de taxatie en het daaruit voortvloeiende rapport berusten volledig bij de uitvoerende Taxateur.
Het taxatierapport wordt opgemaakt conform het meest recente standaardmodel en digitaal aangeleverd. Het omvat onder andere de naam van de opdrachtgever, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale legger en kaart, het waardeoordeel en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel is rekening gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht.
Fitrex garandeert dat het door de Taxateur uitgebrachte rapport aan de door de geldverstrekker gestelde eisen voldoet en dat de geldverstrekker het rapport accepteert mits bij aanvang van de opdracht de geldverstrekker aan Fitrex bekend is gemaakt. Indien de Intermediair of Opdrachtgever een schriftelijke verklaring van de geldverstrekker overlegt aan Fitrex waarin de geldverstrekker verklaart dat het rapport niet voldoet aan de door haar gestelde richtlijnen, niet zijnde een voorkeursrichtlijn, zal Fitrex een geheel kosteloze hertaxatie verzorgen conform de richtlijnen van de geldverstrekker.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID
Fitrex is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van toerekenbare niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming door de uitvoerende taxateur. Voor zover op Fitrex enige aansprakelijkheid zou rusten, dan gaat deze aansprakelijkheid niet verder dan het gefactureerde nettobedrag te zake de verrichte werkzaamheden, waarmee de schade verband houdt.
Rechtsvorderingen te zake van schade vervallen na 3 maanden na het uitvoeren van de opdracht door Fitrex.
De intermediair en Opdrachtgever vrijwaren Fitrex tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van door Fitrex of de door Fitrex ingeschakelde taxateur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat Fitrex in verhouding tot de opdrachtgever voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de opdrachtgever te vergoeden.

Artikel 11. GEBRUIK RAPPORT
Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden te stellen, mits hij het tarief aan Fitrex heeft voldaan. Indien de opdrachtgever het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden stelt, dient hij met deze derden uitdrukkelijk overeen te komen dat Fitrex op generlei wijze aansprakelijk is en dat Fitrex wordt gevrijwaard van mogelijke aanspraken van deze derden. Fitrex stelt het rapport niet ter beschikking van derden dan na voorafgaand overleg met de Opdrachtgever.

Artikel 12. PRIVACY
Fitrex heeft een privacyverklaring welke wordt gepubliceerd op haar website en is te vinden op www.fitrex.nl/privacyverklaring. Fitrex verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, taxateur en/of de intermediair. De Opdrachtgever verleent Fitrex en/of de Taxateur toestemming voor het gebruik en de opslag van haar (persoons)gegevens.

Artikel 13. GEHEIMHOUDING
Fitrex, Taxateur Intermediair en Opdrachtgever verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de offertes, de (uitvoering van) de overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst en nadien.

Artikel 14. BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
Van eventuele geschillen neemt in eerste aanleg kennis de rechter van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Ingeval de vordering tot de competentie van de kantonrechter behoort, gelden de wettelijke regels. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.